ข้อบังคับ

ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Alumni Association

หมวด  1
ชื่อและวัตถุประสงค์

ข้อ  1.สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ใช้อักษรย่อว่า “ส.มทรธ.”    มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Thanyaburi Alumni Association ใช้อักษรย่อว่า RMUTTA”

ข้อ  2. เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบรรจุอยู่ภายในรูปวงรี 2 วง ซ้อนกัน มีข้อความอักษรย่อ ส.มทรธ. อยู่ด้านล่างตรามหาวิทยาลัย และชื่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรจุอยู่ภายในวงรีรอบนอกโดยมีดอกไม้ทิพย์ปิดหัวและท้ายชื่อสมาคม

ข้อ  3.สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 2 อาคารสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

ข้อ  4.วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

4.1 เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลในการจัดการศึกษาโดยทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

4.2  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันและมหาวิทยาลัย

4.3  ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม

4.4  ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

4.5  หารายได้จากการดำเนินธุรกิจ และการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ…………….

 ดาวน์โหลดข้อบังคับฉบับเต็ม
ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
119.2 KiB
1037 Downloads
รายละเอียด

สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ข้อบังคับ
สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
The Union of Rajamangala University of TechnologyAlumni Associations

หมวด  1

ความทั่วไป

ข้อ  1.       สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ใช้อักษรย่อว่า “ส.สมทร.”    มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The  Union of  Rajamangala University of  Technology Alumni Associations อักษรย่อว่า “URMUTAA” ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาคมสหพันธ์”

ข้อ  2.       เครื่องหมายของสมาคมสหพันธ์ เป็นรูปตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรจุอยู่ภายในรูปวงรี 2 วง ซ้อนกัน มีข้อความอักษรย่อ ส.สมทร. อยู่ด้านล่างตรามหาวิทยาลัย และชื่อสมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  บรรจุอยู่ภายในวงรีรอบนอกโดยมีดอกไม้ทิพย์ปิดหัวและท้ายชื่อสมาคมสหพันธ์ Актуальное зеркало 1Win может изменяться со временем, так как оно создается компанией для обхода блокировок, которые могут вводить власти разных стран. Чтобы найти последнее актуальное зеркало 1Win , рекомендуется использовать поисковые системы или проверять официальные каналы и ресурсы самой компании. Таким образом, вы всегда будете иметь доступ к актуальной версии сайта и сможете продолжать ставки и игру без проблем.

ข้อ  3.       สำนักงานใหญ่ของสมาคมสหพันธ์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1

ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12110

สำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ ที่ทำการของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง……………..

ข้อบังคับ สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
197.9 KiB
661 Downloads
รายละเอียด