ร่างระเบียบ ข้อบังคับ สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับร่าง)

ร่างระเบียบ  ข้อบังคับ

สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

The Union of Rajamangala University of Technology Alumni  Associations

……………………………..

หมวด  1

ชื่อและวัตถุประสงค์

ข้อ  1.    สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ใช้อักษรย่อว่า “ส.สมทร”    มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Union of Rajamangala University of Technology Alumni Associations อักษรย่อว่า “URMUTAA”ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาคมสหพันธ์”

ข้อ  2.   เครื่องหมายของสมาคมสหพันธ์ เป็นรูปตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรจุอยู่ภายในรูปวงรี 2 วง ซ้อนกัน มีข้อความอักษรย่อ ส.สมทร. อยู่ด้านล่างตรามหาวิทยาลัย และชื่อสมาคมสหพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบรรจุอยู่ภายในวงรีรอบนอกโดยมีดอกไม้ทิพย์ปิดหัวและท้ายชื่อสมาคม

ข้อ  3.       สำนักงานของสมาคมสหพันธ์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ข้อ  4.       วัตถุประสงค์ของสมาคมสหพันธ์เพื่อ

4.1    เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข่าวสาร พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าทุกแห่งที่สังกัดภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

4.2    เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลในการจัดการศึกษา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง ประสานงานในความร่วมมือระหว่างเอกชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

4.3     เป็นที่ปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปรับปรุง หลักสูตรการเรียน การสอน ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการปรึกษาในกิจการทั่วไป พร้อมทั้งให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล และดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

4.4     ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและอาจารย์นักประดิษฐ์ เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรม

 ดาวน์โหลด ร่างระเบียบ ข้อบังคับ สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับร่าง)
ร่างระเบียบ ข้อบังคับ สมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับร่าง)
184.6 KiB
773 Downloads
รายละเอียด