คณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ทำการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ 0 2 549 4030  ,097 137 3630 (คุณโน้ต) / โทรสาร 0 2 577 5010  http://www.rmutt.ac.th  email: rmuttalumasso@hotmail.com

ที่ปรึกษาสมาคม ที่ปรึกษาสมาคม

 

 

นายวิลาส  เฉลยสัตย์
นายกสมาคมฯ

 

 

นายนิรุตติ  นิลแกล้ว
อุปนายก อุปนายก
อุปนายก อุปนายก

นายฤทธิชัย ราชแป้น นายสุเทพ สีมาลา
เลขานุการ เหรัญญิก
นายรุ่งโรจน์ สุมารัตน์ นางสาวกฤษมาพร  พึ่งพา
นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์

นายสมชาย  ไกรปราบ นายวิรัช  โหตระไวศยะ
ปฏิคม กรรมการกลาง

 

กรรมการกลาง กรรมการกลาง
กรรมการกลาง กรรมการกลาง

 

กรรมการกลาง กรรมการกลาง
กรรมการกลาง กรรมการกลาง

 

กรรมการกลาง กรรมการกลาง
กรรมการกลาง กรรมการกลาง

 

กรรมการกลาง กรรมการกลาง
นายวิทวัส คำภีระ
เจ้าหน้าที่สมาคม