สัมภาษณ์ศิษย์เก่า : ศิษย์เก่ามีเรื่องเล่า นายกานต์ กาฬภักดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย- ออกแบบแฟชั่น ปี 2545

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า : ศิษย์เก่ามีเรื่องเล่า นายกานต์ กาฬภักดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย- ออกแบบแฟชั่น ปี 2545

Comments are closed.