เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า

สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ใช้อักษรย่อว่า “ส.มทรธ.”  มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala University of Technology Thanyaburi Alumni Association ใช้อักษรย่อว่า RMUTTA”

logo

เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบรรจุอยู่ภายในรูปวงรี 2 วง ซ้อนกัน มีข้อความอักษรย่อ ส.มทรธ. อยู่ด้านล่างตรามหาวิทยาลัย และชื่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรจุอยู่ภายในวงรีรอบนอกโดยมีดอกไม้ทิพย์ปิดหัวและท้ายชื่อสมาคม

ที่อยู่ของสมาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 2 อาคารสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

วัตถุประสงค์ของสมาคม
  1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลในการจัดการศึกษาโดยทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
  2. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
  3. ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม
  4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  5. หารายได้จากการดำเนินธุรกิจ และการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ
สมาชิกมี 2 ประเภทคือ

สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เคยศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดีที่ปรึกษา คณบดี  รองคณบดี  ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ และผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งผู้ที่สนใจในกิจการของสมาคม และกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิก

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีเกียรติคุณหรือทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์