สมาชิกมี 2 ประเภทคือ
  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เคยศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ที่ปรึกษา คณบดี  รองคณบดี  ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ และผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งผู้ที่สนใจในกิจการของสมาคม และกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิก
  2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีเกียรติคุณหรือทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็น เอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ส.มทรธ.
139.1 KiB
982 Downloads
รายละเอียด

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น

ข้อ  1. สมาชิกสามัญต้องเสียค่าบำรุงคนละ 100 บาทต่อปี หรือค่าบำรุงตลอดชีพคนละ 300 บาท ค่าบำรุงตลอดชีพให้ผ่อนชำระได้เป็น 3 งวด ๆ ละ 100 บาท และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ปี ถ้าพ้นกำหนด 1 ปี ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบำรุงครบถ้วน ให้ถือว่าเป็นสมาชิกรายปีตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้แล้ว

ข้อ  2. สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมครบสิบห้าปีบริบูรณ์และได้ชำระค่าบำรุงสมาคมครบถ้วนแล้วให้ได้รับการยกเว้นจากการเสียค่าบำรุงต่อไป

ข้อ  3. ค่าบำรุงสมาคมให้นับจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเป็น 1 ปี เว้นแต่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้นับเวลาครบ 1 ปี ในเดือนธันวาคมของปีถัดไป

ข้อ  4. ค่าบำรุงประจำปี ให้ชำระล่วงหน้าภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ข้อ  5. ค่าธรรมเนียมหมายถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือ จากค่าบำรุงที่สมาชิกจะต้องชำระ

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ  1. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม ซึ่งสมาคมเป็นผู้จำหน่ายให้

ข้อ  2. สมาชิกมีสิทธิใช้สถานที่ รับวารสาร หรือข่าวสารของสมาคมและรับบริการต่าง ๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น

ข้อ  3. สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ซึ่งเลขานุการสมาคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน

ข้อ  4. สมาชิกมีสิทธิในการเสนอความเห็น เกี่ยวกับกิจการทั้งหลายของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือในที่ประชุมใหญ่

ข้อ  5. สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกของสมาคม

ข้อ  6. สมาชิกสามัญมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกของสมาคมและการลงมติอื่น ๆ โดยถือหลักสมาชิก 1 คน ลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง

ข้อ  7. สมาชิกมีหน้าที่ร่วมมือส่งเสริม และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสมาคมช่วยเหลือและรักษาเกียรติคุณของสมาคมปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคม และให้ความร่วมมือในการเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการช่วยการดำเนินงานของสมาคม

ข้อ  8. ผู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ไม่ได้รับสิทธิและหน้าที่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของสมาคม